ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ306 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลาดพร้าว
280 แห่ง
จรเข้บัว
26 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ306 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
73 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
35 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
102 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
62 แห่ง