ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ180 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทุ่งพญาไท
39 แห่ง
ถนนพญาไท
77 แห่ง
ถนนเพชรบุรี
31 แห่ง
มักกะสัน
33 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ180 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
53 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
55 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
18 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
25 แห่ง