ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ91 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตลาดบางเขน
0 แห่ง
สีกัน
28 แห่ง
ทุ่งสองห้อง
1 แห่ง
ดอนเมือง
33 แห่ง
สนามบิน
29 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ91 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
25 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
8 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
24 แห่ง