ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ572 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลาดยาว
155 แห่ง
เสนานิคม
14 แห่ง
จันทร์เกษม
25 แห่ง
จอมพล
70 แห่ง
จตุจักร
308 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ572 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
140 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
51 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
213 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
106 แห่ง