ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ96 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางคอแหลม
19 แห่ง
วัดพระยาไกร
44 แห่ง
บางโคล่
33 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ96 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
30 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
24 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
16 แห่ง