ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ141 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทุ่งวัดดอน
54 แห่ง
ยานนาวา
37 แห่ง
ทุ่งมหาเมฆ
50 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ141 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
50 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
22 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
11 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
35 แห่ง