ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ155 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คลองกุ่ม
84 แห่ง
สะพานสูง
0 แห่ง
คันนายาว
3 แห่ง
นวลจันทร์
63 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ155 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
36 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
48 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
15 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
32 แห่ง