ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ93 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางซื่อ
71 แห่ง
วงศ์สว่าง
22 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ93 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
30 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
14 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
13 แห่ง