ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ71 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ราษฎร์บูรณะ
19 แห่ง
บางปะกอก
51 แห่ง
บางมด
0 แห่ง
ทุ่งครุ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ71 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
24 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง