ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ47 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ป้อมปราบ
28 แห่ง
วัดเทพศิรินทร์
5 แห่ง
คลองมหานาค
5 แห่ง
บ้านบาตร
4 แห่ง
วัดโสมนัส
5 แห่ง
*นางเลิ้ง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ47 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
14 แห่ง