ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,171 แห่ง
ตำบล
จำนวน
รองเมือง
10 แห่ง
วังใหม่
348 แห่ง
ปทุมวัน
597 แห่ง
ลุมพินี
216 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,171 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
386 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
49 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
388 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
216 แห่ง