ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ242 แห่ง
ตำบล
จำนวน
มหาพฤฒาราม
12 แห่ง
สีลม
124 แห่ง
สุริยวงศ์
34 แห่ง
บางรัก
59 แห่ง
สี่พระยา
13 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ242 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
80 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
47 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
29 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
40 แห่ง