ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ53 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กระทุ่มราย
13 แห่ง
หนองจอก
10 แห่ง
คลองสิบ
1 แห่ง
คลองสิบสอง
2 แห่ง
โคกแฝด
9 แห่ง
คู้ฝั่งเหนือ
3 แห่ง
ลำผักชี
12 แห่ง
ลำต้อยติ่ง
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ53 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
13 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง