ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ105 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ดุสิต
41 แห่ง
วชิรพยาบาล
13 แห่ง
สวนจิตรลดา
8 แห่ง
สี่แยกมหานาค
1 แห่ง
บางซื่อ*
0 แห่ง
ถนนนครไชยศรี
40 แห่ง
*สามเสนใน
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ105 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
8 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
60 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
16 แห่ง