ไทยเซฟไทย
# ชื่อสถานประกอบการ ประเภท เขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวน
พนักงาน
จำนวน
ครั้งการประเมิน
1 uixuhguy อุตสาหกรรม 0 0
2 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 0 0
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ 0 0
4 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา1 0 0
5 โรงเรียนอนันต์ศึกษา 0 0
6 โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) 0 0
7 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 0 0
8 โรงเรียนบ้านหนองจาน 0 0
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทอง 1 1
10 โรงเรียนบ้านโผงโผง 0 0
11 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 0 0
12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองมาบตาพุด (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอุปถัมภ์) 0 0
13 โรงเรียนบ้านบราโอ 0 0
14 โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 0
15 โรงเรียนเกษมวิทย์ 0 0
16 โรงเรียนบริรักศึกษา 0 0
17 สาคู-ปากหม้อ อรุณอมรินทร์ 0 0
18 โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ราชบุรี 0 0
19 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0
20 โรงเรียนวัดบ้านพระ 1 1
จำนวนข้อมูล : 62,057 รายการ