ไทยเซฟไทย
# ชื่อสถานประกอบการ ประเภท เขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวน
พนักงาน
จำนวน
ครั้งการประเมิน
1 uixuhguy อุตสาหกรรม 0 0
2 โรงเรียนบ้านหมาก 0 0
3 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 0 0
4 วัดราษฎร์สโมสร 0 0
5 สาคู-ปากหม้อ อรุณอมรินทร์ 0 0
6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 6
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์รัตน์ 0 0
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์ 0 0
9 โสภณจริยธรรมวิทยา 0 0
10 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 0 0
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑(เคหะ) 0 0
12 โรงเรียนบ้านเขาตลาด 0 0
13 โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ราชบุรี 0 0
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร 0 0
15 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 0 0
16 โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม 0 0
17 โรงเรียนบ้านเขาแดง 0 0
18 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 0 0
19 ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านจือแร 0 0
20 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านธรากร 0 0
จำนวนข้อมูล : 58,755 รายการ