ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ104 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
13 แห่ง
19 แห่ง
6 แห่ง
4 แห่ง
อ.ม่วยต่อ* จ.แม่ฮ่องสอน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ104 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
55 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
15 แห่ง