ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ859 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
14 แห่ง
31 แห่ง
36 แห่ง
68 แห่ง
8 แห่ง
58 แห่ง
37 แห่ง
59 แห่ง
9 แห่ง
กิ่งอำเภอขุนตาล
0 แห่ง
10 แห่ง
2 แห่ง
21 แห่ง
19 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ859 แห่ง
อุตสาหกรรม
30 แห่ง
บริษัท
114 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
40 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
34 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
254 แห่ง
สถานบันเทิง
35 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
98 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
187 แห่ง