ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ208 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
26 แห่ง
36 แห่ง
5 แห่ง
21 แห่ง
10 แห่ง
17 แห่ง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ208 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
27 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
13 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
9 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
80 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
14 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
25 แห่ง