ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ277 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
118 แห่ง
28 แห่ง
9 แห่ง
20 แห่ง
35 แห่ง
45 แห่ง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ277 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
18 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
23 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
142 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
44 แห่ง