ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ401 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
19 แห่ง
34 แห่ง
33 แห่ง
7 แห่ง
14 แห่ง
46 แห่ง
26 แห่ง
21 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ401 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
20 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
20 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
10 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
241 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
47 แห่ง