ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ356 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
30 แห่ง
19 แห่ง
7 แห่ง
12 แห่ง
10 แห่ง
17 แห่ง
17 แห่ง
6 แห่ง
20 แห่ง
9 แห่ง
18 แห่ง
27 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ356 แห่ง
อุตสาหกรรม
24 แห่ง
บริษัท
60 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
19 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
19 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
145 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
25 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
32 แห่ง