ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ131 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
32 แห่ง
6 แห่ง
7 แห่ง
17 แห่ง
18 แห่ง
10 แห่ง
5 แห่ง
5 แห่ง
4 แห่ง
2 แห่ง
6 แห่ง
9 แห่ง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ131 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
9 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
15 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
62 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
21 แห่ง