ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,636 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
56 แห่ง
38 แห่ง
94 แห่ง
67 แห่ง
102 แห่ง
142 แห่ง
28 แห่ง
153 แห่ง
86 แห่ง
54 แห่ง
74 แห่ง
92 แห่ง
168 แห่ง
145 แห่ง
44 แห่ง
26 แห่ง
52 แห่ง
183 แห่ง
13 แห่ง
34 แห่ง
29 แห่ง
15 แห่ง
16 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,636 แห่ง
อุตสาหกรรม
30 แห่ง
บริษัท
261 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
128 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
40 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1,281 แห่ง
สถานบันเทิง
24 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
7 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
68 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
2 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
532 แห่ง