ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ61,288 แห่ง
จังหวัด
จำนวน
2,119 แห่ง
1,348 แห่ง
224 แห่ง
776 แห่ง
209 แห่ง
376 แห่ง
928 แห่ง
2,167 แห่ง
1,230 แห่ง
418 แห่ง
176 แห่ง
215 แห่ง
465 แห่ง
2,415 แห่ง
681 แห่ง
456 แห่ง
376 แห่ง
237 แห่ง
785 แห่ง
147 แห่ง
1,549 แห่ง
913 แห่ง
379 แห่ง
185 แห่ง
216 แห่ง
381 แห่ง
421 แห่ง
387 แห่ง
303 แห่ง
233 แห่ง
2,757 แห่ง
635 แห่ง
355 แห่ง
396 แห่ง
277 แห่ง
130 แห่ง
207 แห่ง
858 แห่ง
889 แห่ง
276 แห่ง
382 แห่ง
393 แห่ง
222 แห่ง
595 แห่ง
196 แห่ง
462 แห่ง
656 แห่ง
450 แห่ง
1,439 แห่ง
700 แห่ง
362 แห่ง
398 แห่ง
114 แห่ง
649 แห่ง
149 แห่ง
673 แห่ง
969 แห่ง
243 แห่ง
732 แห่ง
247 แห่ง
337 แห่ง
696 แห่ง
330 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ61,288 แห่ง
อุตสาหกรรม
2,164 แห่ง
สถานบันเทิง
660 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
40 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6,050 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
11 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
5 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
839 แห่ง
บริษัท
10,683 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3,168 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20,895 แห่ง
อื่นๆ
8,866 แห่ง
รายเขตสุขภาพ 61,288 แห่ง
เขตสุขภาพ 1
5,323 แห่ง
เชียงราย
858 แห่ง
เชียงใหม่
2,757 แห่ง
น่าน
130 แห่ง
พะเยา
207 แห่ง
แพร่
277 แห่ง
แม่ฮ่องสอน
104 แห่ง
ลำปาง
355 แห่ง
ลำพูน
635 แห่ง
เขตสุขภาพ 2
2,068 แห่ง
ตาก
393 แห่ง
พิษณุโลก
595 แห่ง
เพชรบูรณ์
462 แห่ง
สุโขทัย
222 แห่ง
อุตรดิตถ์
396 แห่ง
เขตสุขภาพ 3
2,119 แห่ง
กำแพงเพชร
382 แห่ง
ชัยนาท
376 แห่ง
นครสวรรค์
889 แห่ง
พิจิตร
196 แห่ง
อุทัยธานี
276 แห่ง
เขตสุขภาพ 4
6,788 แห่ง
นครนายก
215 แห่ง
นนทบุรี
2,119 แห่ง
ปทุมธานี
1,348 แห่ง
พระนครศรีอยุธยา
969 แห่ง
ลพบุรี
776 แห่ง
สระบุรี
928 แห่ง
สิงห์บุรี
209 แห่ง
อ่างทอง
224 แห่ง
เขตสุขภาพ 5
4,988 แห่ง
กาญจนบุรี
450 แห่ง
นครปฐม
1,439 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์
646 แห่ง
เพชรบุรี
362 แห่ง
ราชบุรี
656 แห่ง
สมุทรสงคราม
112 แห่ง
สมุทรสาคร
700 แห่ง
สุพรรณบุรี
623 แห่ง
เขตสุขภาพ 6
7,762 แห่ง
จันทบุรี
418 แห่ง
ฉะเชิงเทรา
955 แห่ง
ชลบุรี
2,167 แห่ง
ตราด
176 แห่ง
ปราจีนบุรี
473 แห่ง
ระยอง
1,230 แห่ง
สมุทรปราการ
1,878 แห่ง
สระแก้ว
465 แห่ง
เขตสุขภาพ 7
2,567 แห่ง
กาฬสินธุ์
421 แห่ง
ขอนแก่น
1,549 แห่ง
มหาสารคาม
216 แห่ง
ร้อยเอ็ด
381 แห่ง
เขตสุขภาพ 8
2,407 แห่ง
นครพนม
303 แห่ง
บึงกาฬ
147 แห่ง
เลย
379 แห่ง
สกลนคร
387 แห่ง
หนองคาย
185 แห่ง
หนองบัวลำภู
93 แห่ง
อุดรธานี
913 แห่ง
เขตสุขภาพ 9
4,337 แห่ง
ชัยภูมิ
785 แห่ง
นครราชสีมา
2,415 แห่ง
บุรีรัมย์
681 แห่ง
สุรินทร์
456 แห่ง
เขตสุขภาพ 10
1,908 แห่ง
มุกดาหาร
233 แห่ง
ยโสธร
237 แห่ง
ศรีสะเกษ
376 แห่ง
อำนาจเจริญ
188 แห่ง
อุบลราชธานี
874 แห่ง
เขตสุขภาพ 11
4,233 แห่ง
กระบี่
398 แห่ง
ชุมพร
673 แห่ง
นครศรีธรรมราช
1,600 แห่ง
พังงา
114 แห่ง
ภูเก็ต
649 แห่ง
ระนอง
149 แห่ง
สุราษฎร์ธานี
650 แห่ง
เขตสุขภาพ 12
3,554 แห่ง
ตรัง
732 แห่ง
นราธิวาส
330 แห่ง
ปัตตานี
337 แห่ง
พัทลุง
247 แห่ง
ยะลา
696 แห่ง
สงขลา
969 แห่ง
สตูล
243 แห่ง
เขตสุขภาพ 13
11,087 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
11,087 แห่ง