ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ13 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลานกระบือ
7 แห่ง
ช่องลม
0 แห่ง
หนองหลวง
0 แห่ง
โนนพลวง
2 แห่ง
ประชาสุขสันต์
1 แห่ง
บึงทับแรต
2 แห่ง
จันทิมา
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ13 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง