ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ37 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วังชะโอน
0 แห่ง
ระหาน
0 แห่ง
ยางสูง
2 แห่ง
ป่าพุทรา
4 แห่ง
แสนตอ
0 แห่ง
สลกบาตร
10 แห่ง
บ่อถ้ำ
2 แห่ง
ดอนแตง
1 แห่ง
วังชะพลู
1 แห่ง
โค้งไผ่
6 แห่ง
ปางมะค่า
5 แห่ง
วังหามแห
4 แห่ง
เกาะตาล
2 แห่ง
บึงสามัคคี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ37 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
22 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง