ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ10 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ไทรงาม
3 แห่ง
หนองคล้า
0 แห่ง
หนองทอง
1 แห่ง
หนองไม้กอง
0 แห่ง
มหาชัย
2 แห่ง
พานทอง
3 แห่ง
หนองแม่แตง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ10 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
8 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง