ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ41 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คลองขลุง
5 แห่ง
ท่ามะเขือ
4 แห่ง
*ทุ่งทราย
0 แห่ง
ท่าพุทรา
2 แห่ง
แม่ลาด
3 แห่ง
วังยาง
4 แห่ง
วังแขม
7 แห่ง
หัวถนน
6 แห่ง
วังไทร
6 แห่ง
โพธิ์ทอง
0 แห่ง
ปางตาไว
0 แห่ง
*ถาวรวัฒนา
0 แห่ง
วังบัว
0 แห่ง
*ทุ่งทอง
0 แห่ง
หินดาต
0 แห่ง
คลองสมบูรณ์
4 แห่ง
โค้งวิไล
0 แห่ง
ทุ่งทราย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ41 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง