ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ26 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ชมพู
4 แห่ง
บ้านมุง
4 แห่ง
ไทรย้อย
3 แห่ง
วังโพรง
2 แห่ง
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
4 แห่ง
เนินมะปราง
7 แห่ง
วังยาง
2 แห่ง
โคกแหลม
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ26 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง