ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางกระทุ่ม
4 แห่ง
บ้านไร่
3 แห่ง
โคกสลุด
2 แห่ง
สนามคลี
1 แห่ง
ท่าตาล
1 แห่ง
ไผ่ล้อม
5 แห่ง
นครป่าหมาก
1 แห่ง
เนินกุ่ม
1 แห่ง
วัดตายม
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง