ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ49 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางระกำ
19 แห่ง
ปลักแรด
5 แห่ง
พันเสา
2 แห่ง
วังอิทก
1 แห่ง
บึงกอก
5 แห่ง
หนองกุลา
4 แห่ง
ชุมแสงสงคราม
4 แห่ง
นิคมพัฒนา
5 แห่ง
บ่อทอง
1 แห่ง
ท่านางงาม
1 แห่ง
คุยม่วง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ49 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
27 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง