ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ50 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พรหมพิราม
7 แห่ง
ท่าช้าง
6 แห่ง
วงฆ้อง
7 แห่ง
มะตูม
0 แห่ง
หอกลอง
2 แห่ง
ศรีภิรมย์
6 แห่ง
ตลุกเทียม
0 แห่ง
วังวน
3 แห่ง
หนองแขม
1 แห่ง
มะต้อง
5 แห่ง
ทับยายเชียง
8 แห่ง
ดงประคำ
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ50 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง