ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ321 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
123 แห่ง
วังน้ำคู้
4 แห่ง
วัดจันทร์
4 แห่ง
วัดพริก
2 แห่ง
ท่าทอง
18 แห่ง
ท่าโพธิ์
23 แห่ง
สมอแข
26 แห่ง
ดอนทอง
10 แห่ง
บ้านป่า
2 แห่ง
ปากโทก
4 แห่ง
หัวรอ
10 แห่ง
จอมทอง
1 แห่ง
บ้านกร่าง
12 แห่ง
บ้านคลอง
3 แห่ง
พลายชุมพล
39 แห่ง
มะขามสูง
14 แห่ง
อรัญญิก
16 แห่ง
บึงพระ
8 แห่ง
ไผ่ขอดอน
1 แห่ง
งิ้วงาม
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ321 แห่ง
อุตสาหกรรม
17 แห่ง
บริษัท
70 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
23 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
14 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
96 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
29 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
1 แห่ง
อื่นๆ
44 แห่ง