ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ29 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นครไทย
5 แห่ง
หนองกะท้าว
4 แห่ง
บ้านแยง
1 แห่ง
เนินเพิ่ม
7 แห่ง
นาบัว
4 แห่ง
นครชุม
0 แห่ง
น้ำกุ่ม
2 แห่ง
ยางโกลน
1 แห่ง
บ่อโพธิ์
2 แห่ง
บ้านพร้าว
1 แห่ง
ห้วยเฮี้ย
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ29 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง