ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ4 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แม่คำมี
0 แห่ง
หนองม่วงไข่
2 แห่ง
น้ำรัด
0 แห่ง
วังหลวง
0 แห่ง
ตำหนักธรรม
0 แห่ง
ทุ่งแค้ว
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ4 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
2 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง