ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ5 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วังชิ้น
1 แห่ง
สรอย
1 แห่ง
แม่ป้าก
0 แห่ง
นาพูน
2 แห่ง
แม่พุง
0 แห่ง
ป่าสัก
1 แห่ง
แม่เกิ๋ง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ5 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
2 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง