ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ45 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านหนุน
11 แห่ง
บ้านกลาง
4 แห่ง
ห้วยหม้าย
11 แห่ง
เตาปูน
8 แห่ง
หัวเมือง
2 แห่ง
สะเอียบ
4 แห่ง
แดนชุมพล
0 แห่ง
ทุ่งน้าว
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ45 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
31 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง