ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ20 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สูงเม่น
6 แห่ง
น้ำชำ
0 แห่ง
หัวฝาย
4 แห่ง
ดอนมูล
2 แห่ง
บ้านเหล่า
0 แห่ง
บ้านกวาง
0 แห่ง
บ้านปง
3 แห่ง
บ้านกาศ
1 แห่ง
ร่องกาศ
0 แห่ง
สบสาย
0 แห่ง
เวียงทอง
4 แห่ง
พระหลวง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ20 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง