ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ9 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ห้วยอ้อ
2 แห่ง
บ้านปิน
3 แห่ง
ต้าผามอก
0 แห่ง
เวียงต้า
0 แห่ง
ปากกาง
1 แห่ง
หัวทุ่ง
1 แห่ง
ทุ่งแล้ง
2 แห่ง
บ่อเหล็กลอง
0 แห่ง
แม่ปาน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ9 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
4 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง