ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ28 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ร้องกวาง
4 แห่ง
หนองม่วงไข่*
0 แห่ง
แม่คำมี*
0 แห่ง
ร้องเข็ม
7 แห่ง
น้ำเลา
2 แห่ง
บ้านเวียง
3 แห่ง
ทุ่งศรี
3 แห่ง
แม่ยางตาล
4 แห่ง
แม่ยางฮ่อ
0 แห่ง
ไผ่โทน
2 แห่ง
น้ำรัด*
0 แห่ง
วังหลวง*
0 แห่ง
ห้วยโรง
1 แห่ง
แม่ทราย
1 แห่ง
แม่ยางร้อง
1 แห่ง
หนองม่วงไข่*
0 แห่ง
แม่คำมี*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ28 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง