ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ35 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เด่นชัย
21 แห่ง
แม่จั๊วะ
6 แห่ง
ไทรย้อย
2 แห่ง
ห้วยไร่
4 แห่ง
ปงป่าหวาย
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ35 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง