ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ118 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเวียง
29 แห่ง
นาจักร
26 แห่ง
น้ำชำ
2 แห่ง
ป่าแดง
6 แห่ง
ทุ่งโฮ้ง
7 แห่ง
เหมืองหม้อ
4 แห่ง
วังธง
0 แห่ง
แม่หล่าย
2 แห่ง
ห้วยม้า
9 แห่ง
ป่าแมต
12 แห่ง
บ้านถิ่น
3 แห่ง
สวนเขื่อน
2 แห่ง
วังหงษ์
0 แห่ง
แม่คำมี
3 แห่ง
ทุ่งกวาว
2 แห่ง
ท่าข้าม
0 แห่ง
แม่ยม
2 แห่ง
ช่อแฮ
5 แห่ง
ร่องฟอง
2 แห่ง
กาญจนา
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ118 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
52 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
19 แห่ง