ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ23 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านหัน
5 แห่ง
หนองปลาหมอ
6 แห่ง
เปือยใหญ่
4 แห่ง
บ้านแท่น
0 แห่ง
ปอแดง
0 แห่ง
โนนแดง
1 แห่ง
โนนศิลา
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ23 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง