ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ82 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขาสวนกวาง
24 แห่ง
ดงเมืองแอม
21 แห่ง
นางิ้ว
3 แห่ง
โนนสมบูรณ์
3 แห่ง
คำม่วง
31 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ82 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
45 แห่ง