ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ25 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กุดเค้า
10 แห่ง
สวนหม่อน
2 แห่ง
หนองแปน
3 แห่ง
โพนเพ็ก
0 แห่ง
คำแคน
3 แห่ง
นาข่า
3 แห่ง
นางาม
2 แห่ง
บ้านโคก
0 แห่ง
โพธิ์ไชย
0 แห่ง
ท่าศาลา
2 แห่ง
ซับสมบูรณ์
0 แห่ง
นาแพง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ25 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง