ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ48 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองสองห้อง
13 แห่ง
คึมชาด
4 แห่ง
โนนธาตุ
2 แห่ง
ตะกั่วป่า
2 แห่ง
สำโรง
1 แห่ง
หนองเม็ก
9 แห่ง
ดอนดู่
4 แห่ง
ดงเค็ง
1 แห่ง
หันโจด
5 แห่ง
ดอนดั่ง
4 แห่ง
วังหิน
0 แห่ง
หนองไผ่ล้อม
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ48 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง