ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ23 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ชนบท
8 แห่ง
กุดเพียขอม
0 แห่ง
วังแสง
1 แห่ง
ห้วยแก
4 แห่ง
บ้านแท่น
2 แห่ง
ศรีบุญเรือง
2 แห่ง
โนนพะยอม
4 แห่ง
ปอแดง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ23 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง