ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คอนฉิม
3 แห่ง
ใหม่นาเพียง
11 แห่ง
โนนทอง
3 แห่ง
แวงใหญ่
11 แห่ง
โนนสะอาด
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง