ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ92 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เมืองพล
22 แห่ง
โจดหนองแก
4 แห่ง
เก่างิ้ว
7 แห่ง
หนองมะเขือ
6 แห่ง
หนองแวงโสกพระ
5 แห่ง
เพ็กใหญ่
8 แห่ง
โคกสง่า
8 แห่ง
หนองแวงนางเบ้า
7 แห่ง
ลอมคอม
10 แห่ง
โนนข่า
8 แห่ง
โสกนกเต็น
4 แห่ง
หัวทุ่ง
3 แห่ง
แวงใหญ่*
0 แห่ง
โนนทอง*
0 แห่ง
ใหม่นาเพียง*
0 แห่ง
คอนฉิม*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ92 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
6 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
15 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
41 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
14 แห่ง