ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ29 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แวงน้อย
10 แห่ง
ก้านเหลือง
2 แห่ง
ท่านางแนว
6 แห่ง
ละหานนา
9 แห่ง
ท่าวัด
0 แห่ง
ทางขวาง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ29 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง